logoEen project van Gert Uphoff.

RokSprocket: 3 Parameters

 • 1: RokSprocket Module aanmaken
 • 2: RokSprocket Simpel
 • 3: RokSprocket Mosaic
 • 4: RokSprocket Features
 • 5: RokSprocket Tabs
 • 6: RokSprocket Lists
 • 7: RokSprocket Strips
 • 8: RokSprocket Headlines

N.B.: Dit artikel bevat veel Engelse termen

RokSprocket heeft een volledig aangepaste module interface, welke alle standaardopties van een module zoals de titel bevat.

 • 1. Module title
 • 2. Positie
 • 3. Tabbladen voor selectie van diverse Module opties
 • 4. Toon/verberg titel
 • 5. Publiceer/depubliceer de module
 • 6. Stel het toegangsnivo in
 • 7. Module referentie code
 • 8. Welk CMS type wordt gebruikt (b.v. Joomla of K2). Hier het Joomla symbool.
 • 9. RokSprocket versie

Module referentie code

Elke RokSprocket module heeft een eigen unieke referentie code (shortcode). Kopieer de gehele referentie-code, zoals [module-155], in een artikel en de module wordt in het betreffende artikel geladen.

Opmerking: Deze mogelijkheidmaakt gebruik van dezelfde functionaliteit als de plugin van Joomla, maar omzeilt de noodzaak om een ​​module positie te creëren.

Joomla Content Filter Rules

In de rechter kolom dient u aan te geven welke artikelen grbuikt gaan worden
Filters stellen u in staat uw artikelen te selecteren.

Add Specific Articles

Add Specific Articles, stelt u in staat bepaalde artikelen te selecteren.

Click Add Specific Articles. Een overzicht met beschikbare artikelen verschijnt. Kies er een.

Met behulp van de + / - optie krijgt  / verwijderd u een nieuwe selectie.

Add Filters

De tweede methode is Add Filter, waardoor u volgens ingestelde regels artikelen kunt selecteren. U kunt er meerdere instellen !
De vele Engelstalige opties spreken voor zich.

 • Title: 'contains', 'beings with', 'ends with' or 'is'; Text. Gehele of gedeeltelijke tekst als filter gebruiken.
 • Alias: 'contains', 'beings with', 'ends with' or 'is'; Text.
 • Article Text: 'contains'; Text. Tekst bevat filter.
 • Published: 'yes' or 'no'. Let op: dit is een belangrijke selectie die u dient te maken!
 • Featured: 'yes' or 'no'. Wilt u wel niet artikelen met de optie Speciaal gebruiken?
 • Category: List of Categories. Kies een categorie. Wilt u meerdere categoriën 0dan stelt u voor elke categorie een filter in.
 • Created Date: 'within last', 'exactly', 'before', 'after', 'today', 'yesterday', 'this week', 'this month' or 'this year'; Number; 'days', 'weeks', 'months' or 'years'. Diverse opties voor de datum van aanmaken van het artikel.
 • Last Modified Date: 'within last', 'exactly', 'before', 'after', 'today', 'yesterday', 'this week', 'this month' or 'this year'; Number; 'days', 'weeks', 'months' or 'years'. Diverse opties voor de datum van wijzigen van het artikel.
 • Last Modified By: Popup of all Users. Door wie aangepast?
 • Author: Popup of all Users. Door wie aangemaakt?
 • Rating: 'equals', 'greater than', 'less than', 'is not'; Number. Waardering van het artkel.
 • Hits: 'equals', 'greater than', 'less than', 'is not'; Number. Aantal malen dat het artikel gelezen is.
 • Language: List of all Languages. Taal waarin het artikel geschreven is.
 • Access: List of all Access Groups. Autorisatie: welke Toegang staat bij het artikel ingesteld.

Sorting

Er zijn drie sorteer opties: Automatic, Manual and Random.

Automatic sort: 'ascending' of 'descending' (oplopend of aflopend sorteren):

 • Title
 • Alias
 • Category
 • Created Date
 • Last Modified Date
 • Last Modified By
 • Author
 • Rating
 • Hits

Manual sort:

U kunt uw artikelen handmatig sorteren m.b.v. de move icon/button (gearceerde icoon) van een artikel dat reeds geselcteerd is. U kunt automatic en manual sort combineren door automatisch sorteren te kiezen voor nieuwe artikelen.

Random sort: Hierdoor worden uw artikelen willekeurig gesorteerd..

Filtered Article list

Artikelen die voor gebruik in aanmerking komen worden in de linker kolom geplaatst op basis van uw filter/sorteerinstellingen.

Hier kunt u diverse details van het artikel.

 • 1. Artikel titel
 • 2. Categorie van het artikel
 • 3. Bekijk artikel (het oog-icoon) / artikel informatie (het info-icoon)
 • 4. Toon/verberg artikel parameters (7).
 • 5. Datum en tijd van aanmaak van het artikel
 • 6. Move / ordering icon om artikel volgorde handmatig te bepalen
 • 7. Artikel parameters

Preview Article / Article Info

Selecteer het oog icon om het artikel in te zien. Let op: Dit is ruwe opmaak!
Plaats uw cursor boven het info icoon.  Detailinformatie wordt getoond. Via Edit kunt u desnoods uw arikel wijzigen !

Configuration Options

Elke Layout optie heeft zijn eigen parameters, zoals: Title, Description, Image, Link, Icon. N.B. uitsluitend relevante opties worden getoond.

Er zijn tot 5 eigenschappen beschikbaar voor elke optie:

 • None: Toont het onderdeel niet.
 • Default: Gebruikt de standaard instellingen die bij de gekozen lay-out vorm behoren.
 • Article {property}: Toont het betreffende (property) element van het artikel.
 • Custom: Toont een aangepaste waarde.
 • MediaManager/RokGallery: Laar een specifieke afbeelding via de betreffende methode

Lay-out mode specifiek opties:

Features:

 • Title
 • Description
 • Image
 • Link

Headlines:

 • Image
 • Link

Lists:

 • Title
 • Image
 • Link

Tabs:

 • Title
 • Icon
 • Link

Layout Options

Configuratie mogelijkheden verschijnen dynamisch afhankelijk van de gekozen lay-out methode.
Laat uw cursor boven een optie rusten; een info-venster verschijnt met een Engelse toelichting.

Voor een demo van de divers lay-out mogelijkheden surft u naar deze demonstratie.

N.B.: De opties verschillen per presentatie type. Een toelichting op geluikluidende opties wordt hieronder slechts een keer gegeven.

Features

Features is een content slideshow/showcase module. Weergave van tekst, beeldmateriaal of een combinatie is mogelijk.

 • Display Limit: Set the number of articles to display (0 for unlimited). Aantal artikelen (0 is alles).
 • Theme: Choose between Slideshow or Showcase. Diavertoning of Showcase.
 • Article Titles: Show or Hide the individual article titles. Toon of verberg individuele artikelrtitels.
 • Article Text: Show or Hide the individual article text. Toon of verberg de individuele artikel tekst
 • Preview Length: Aantal woorden dat gebruikt moet worden
 • Strip HTML tagsYes or No moeten html-tags uit de tekst buiten beschouwing worden gelaten.
 • Arrow Navigation: Show, Hide or only Show on Hover, the navigation arrows. Regels het al dan niet gebruik van pilnavigatie toetsen.
 • Pagination: Show or Hide, the page indicators. Toon of verberg paginanavigatie
 • Animation: Crossfade, Top to Bottom, Right to Left, Bottom to Top, Left to Right, Top-Right to Bottom-Left, Top-Left to Bottom-Right, Bottom-Left to Top-Right, Bottom-Right or Randomize. Kies een animatie type.
 • Autoplay: Enable or Disable the automatic transitioning of panes. Wel of niet automatisch wisselen van het beeld?
 • Autoplay Delay: Set the number of seconds between autoplay transitions. Hoeveel seconden pauze per beeld? 
 • Image Resize: Enable or Disable, and set the Max Width and Max Height, of the images. Stel de maximale Breedte en Hoogte in van een afbeelding.

Article Defaults:

N.B.: Let op, een selectie van onderstaande instelingen treft u ook elders aan.

Stel de standaard artikelopties in waar het linker paneel gebruik van dient te maken.

 • Default Title: None or Article Title.
 • Default Article Text: None or Article Text.
 • Default Article Image: None, Article Image, Custom, Intro Image or Full Image.
 • Default Link: None, Article Link, Custom, Link A, Link B or Link C.

Headlines

Headlines is een telex/ticker methode. Voor zover afwijkend worden hier de mogelijkheden toegelicht.

 • Display Limit: Set the number of articles to display (0 for unlimited).
 • Label Text: Set the text of the label prefixing the articles. Welk label (B.V. Laatste Nieuws )moet aan de tekstregel vooraf gaan.
 • Preview Length: Set the number of words to be displayed. Hoeveel woorden dien getoond te worden.
 • Arrow Navigation: Show or Hide, the navigation arrows.
 • Animation: Slide and Fade, Fade or None.
 • Autoplay: Enable or Disable the automatic transitioning of panes.
 • Autoplay Delay: Set the number of seconds between autoplay transitions.
 • Image Resize: Enable or Disable, and set the Max Width and Max Height, of the images.

Lists

Lists is een verticale presentatie mogelijkheid van kopregels waarbij klikken op een kopregel de tekst van het artikel toont door een ruimte open te vouwen..

 • Display Limit: Set the number of articles to display (0 for unlimited).
 • Collapsible Preview: Enable or Disable an accordion format. Dient het open en dicht vouwen wel of niet gebruikt te worden?
 • Preview Length: Set the number of words to be displayed.
 • Strip HTML tags: Yes or No
 • Preview per Page: Set the number of articles page.
 • Arrow Navigation: Show or Hide, the navigation arrows.
 • Pagination: Show or Hide, the page indicators.
 • Autoplay: Enable or Disable the automatic transitioning of panes.
 • Autoplay Delay: Set the number of seconds between autoplay transitions.
 • Image Resize: Enable or Disable, and set the Max Width and Max Height, of the images.

Tabs

Tabs is een methode waarbij tabbladen worden ingeschakeld om uw informatie te tonen op een qua omvang dynamise grootte.

 • Display Limit: Set the number of articles to display (0 for unlimited).
 • Tab Position: Top, Bottom, Left or Right. Waar moeten de tabs getoond worden? Boven, onder, links of rechts.
 • Animation: Slide and Fade, Fade or None.
 • Autoplay: Enable or Disable the automatic transitioning of panes.
 • Autoplay Delay: Set the number of seconds between autoplay transitions.
 • Image Resize: Enable or Disable, and set the Max Width and Max Height, of the images.
 • Preview Length: Set the number of words to be displayed.
 • Strip HTML tags: Yes or No

Strips

Stroken: de inhoud wordt weergegeven in lange rechthoekige blokken, die verticaal op grotere browsers en horizontaal op kleinere mobiele schermen worden weergegeven

 • Display Limit: Set the number of articles to display (0 for unlimited).
 • Preview Length: Set the number of words to be displayed.
 • Strip HTML tags: Yes or No
 • Preview per Page: Set the number of articles page.
 • Items per row: number Het aantal items dat u in een rij wilt toenen
 • Arrow Navigation: Show or Hide, the navigation arrows.
 • Animation: Slide and Fade, Fade or None.
 • Autoplay: Enable or Disable the automatic transitioning of panes.
 • Autoplay Delay: Set the number of seconds between autoplay transitions.
 • Image Resize: Enable or Disable, and set the Max Width and Max Height, of the images.

Mosaic

 • Display Limitsets the amount of articles to show when rendering.
 • Columns gives you the option to set the number of columns articles are displayed in. Hoeveel kolommen wilt u gebruiken?
 • Preview Length set the amount of words you wish to limit the preview to within the module's article display.
 • Tags listed The tags in the Only Show Tags field will be the only ones that appear as filter options, and on items. Uitsluitend de door u ingegeven tags zullen voor filtering worden gebruikt.
 • Strip HTML TagsRemove or preserve HTML tags in the description of an article.
 • Blocks Per View set the amount of blocks that show on a page load. If the amount is lesser than the Display Limit, a Load More function will appear. Hoeveel rijen wilt u per pagina zien. Al dan niet wordt een knop toegevoegd om een volgende set rijen te tonen.
 • Article Details gives you control over whether details like the author's name or publishing date appear in the module. Selecteer de detailgegevens van een artikel die moeten worden getoond.
 • Block Animation sets the combination of block animations used when rendering blocks in the mosaic. There needs to be at least one option in this field. These animations are rendered through CSS3 and may not be available on all browsers. U dient minimaal een optie te kiezen. Oudere browser kunnen niet overweg met deze optie.
 • Ordering sets ordering options available to users on the frontend. There needs to be at least one option in this field. If only one option is present, the switcher will not appear on the frontend. Welke sorteermogelijkheden wilt u de bezoeker bieden. INien slechts een optie wordt gekozen zal dez niet worden weergegeven !
 • Image Resize Renders images in the mosaic to a maximum pixel width or height as set. This may not change the size of the actual mosaic blocks in some templates.

N.B.: Als gevolg van een beperking van Joomla!, zal een veld op het formulier dat leeg werd opgeslagen, bij heropenen worden gevuld met de standaardwaarde die in het XML-veld aanwezig is. Vandaar dat u uw opgeslagen "lege" sorteer-button instelling bij het openen van de module weer gevuld staat.

Inlogformulier